จางเจียเจี้ย-เฟ่งหวง-ฉางซา 6 วัน

TG_PNG เดินทางโดยการบินไทย

จางเจียเจี้ย-เฟ่งหวง-ฉางซา 6 วัน

ช่องเขาประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน-อุทยานจางเจียเจี้ย-ลิฟต์แก้วไป่หลง

ภูเขาเทียนจื่นซาน-สวนสาธารณะนายพลเฮ่อหลง-สะพานหนึ่งในใต้หล้า

การแสดงนางพญาจิ้งจอกขาว-ภาพเขียนสิบลี้- ฉางซา

กำหนดการเดินทาง  12-17 เมษายน 2560**

ระเบียบการสำรองที่นั่ง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146) **

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

Zhangjiajie-Changsha6D_Apr17
Update:15/2/60

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>